hiddenbehind: (взрыв мозга)
[personal profile] hiddenbehind
Мабуть деякі свої "концептуальні" записи з фейсбуку буду дублювати також сюди.

Бачила черговий діалог, що от, гендер то соціальний конструкт, а біологічна стать - ні. І це стало приводом сформулювати деякі думки "про взагалі".
Так от, взагалі-то будь-які класифікації є конструктами. Бо це моделі, створені людьми для того, щоб якось описувати реальність. Але вони не тотожні реальності, а завжди спрощені відносно неї. "Тунелі реальності", як про це писав Роберт Антон Вілсон. І якщо людина цілком уписується у певний тунель (або принаймні їй так здається), то вона може не помічати того, що в нього не вписується, не зважати на те як на варте уваги чи взагалі існуюче.
Але у природі як такій класифікацій нема. Там нема дискретності. Є різні процеси, які різним чином відбуваються з різними сутностями. Власне, як тільки ми починаємо якось називати більш-менш подібні між собою сутності та процеси - з цього моменту ми маємо справу з конструктами. І це саме по собі не є добрим чи поганим. Це просто є.
І коли це усвідомлюєш, то суперечки про те, що є чи не є конструктом видаються дещо дивними. Але як на мене насправді ці суперечки трохи про інше. Вони про те, яких конструктів людина хотіла б позбутися, а які її влаштовують, і їх вона хоче залишити.
І тут важливо розуміти, що "деконструювати" не тотожньо "знищити". Коли щось свідомо і цілеспрямовано деконструююєш, то потім уже у будь-якому разі не можеш сприймати це як раніше. Бо бачиш умовність, відносність, ситуативність визначень, за якими побудовано той конструкт. Але це не значить, що ти не можеш зібрати його знову до купи, коли у певному контексті або для певних людей у тому є потреба. Та, власне, і у тебе існують певні такі потреби, які вже встигли стати частиною твоєї ідентичності. Але від того вони не перестають бути конструктами.
Тому нехай собі будуть багато конструктів гарних та різних. Але так, щоб кожна людина могла сама собі вибирати з них ті, які вважатиме за доречне, і водночас не нав'язувала їх іншим.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 3031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:56 pm
Powered by Dreamwidth Studios